LipiVage
Thiết bị thu thập và xử lý mỡ ghép trong một bước duy nhất bằng công nghệ màng lọc đột phá